วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-13.00   ผอ.สพม.4ประชุมวิชาการ"การจัดการเรียนรู้รูปแบบอะคิตะโมเดล"  ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  นางงามพิศ ลวากร