วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00-16.30   ผอ.สพม.4ประชุมพิจารณาเสนอของบประมาณปี 2561  ห้องประชุมปทุมทิพ สพม.4  นางงามพิศ ลวากร
10.00-12.00   ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  นางงามพิศ ลวากร