วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-12.00   ผอ.สพม.4พร้อมคณะรับการตรวจราชการ ประจำจังหวัดสระบุรี  ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระบุรี เขต1  นางงามพิศ ลวากร
09.30-12.00   ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  นางงามพิศ ลวากร
09.30-12.00   ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดปทุมธานี  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายสำเริง ตาสว่าง
13.30-16.30   ประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุฯ  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายสำเริง ตาสว่าง
14.00-16.30   ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย  ห้องประชุมปทุมทิพ สพม.4  นางงามพิศ ลวากร
13.30   ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ห้องประชุมปทุมทิพ สพม.4  นางงามพิศ ลวากร