วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
8.30-16.30   วัดผล ประเมินผลผู้เรียนโดยครอบครัว ชั้น ม.1 - 5  ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์  นายสำเริง ตาสว่าง
13.00-16.30   ประชุมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  นางงามพิศ ลวากร