วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
8.30-16.30   วัดผล ประเมินผลผู้เรียนโดยครอบครัว  ห้องประชุมปทุมมาลย์  นายสำเริง ตาสว่าง
09.00-12.00   นิเทศติดตาม และประเมินผล  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  นางงามพิศ ลวากร
13.00-16.30   นิเทศติดตาม และประเมินผล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  นางงามพิศ ลวากร