วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
8.30-16.30   วัดผล ประเมินผลผู้เรียนโดยครอบครัว  ห้องประชุมปทุมมาลย์  นายสำเริง ตาสว่าง