วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
ช่วงเช้า   รองสำเริง ร่วมคณะติดตามการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เพื่อติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนฯที่ประสบปัญหาผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเยี่มบ้านนักเรียน  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  นายสำเริง ตาสว่าง
13.30-16.30   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงจเตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  นางงามพิศ ลวากร