วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   ผอ.สพม.4 ประชุมการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว  นางงามพิศ ลวากร
10.00   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบัวแก้วเกษร  โรงเรียนยัวแก้วเกษร  นางงามพิศ ลวากร