วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-12.00   ผอ.สพม.4เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "KKS OPEN HOUSE 2018"  โรงเรียนแก่งคอย, 28 ถนน สุดบรรทัด ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย สระบุรี 18110 ประเทศไทย  นางงามพิศ ลวากร
09.00-12.00   รองฯสำเริง แทนผอ.สพม.4 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ"เปิดบ้านกระท้อน" ครั้งที่ 9  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  นายสำเริง ตาสว่าง
13.30-16.30   ผอ.สพม.4ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่1/2561  ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นางงามพิศ ลวากร
10.00   ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสระบุรี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสระบุรี  นางงามพิศ ลวากร