วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-18.00   ผอ.สพม.4ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วปประเทศ ครั้งที่1/2561 (วันที่ 3)  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต4  นางงามพิศ ลวากร